Hương, Nguyễn. " Tìm hiểu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Việt qua tục ngữ." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 15.5 (1999): n. pag. Web. 28 Mar. 2023