Hương, Nguyễn. " Tìm hiểu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Việt qua tục ngữ" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 15 Number 5 (15 December 1999)