KHOA, Phạm Tuấn. Văn hóa dân gian xứ Huế với thơ Tố Hữu. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 15, n. 5, dec. 1999. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3713>. Date accessed: 05 mar. 2024.