Khoa, P. (1999). Văn hóa dân gian xứ Huế với thơ Tố Hữu. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 15(5). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3713