Khoa, P. 1999 Dec 15. Văn hóa dân gian xứ Huế với thơ Tố Hữu. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 15:5