Khoa, Phạm. " Văn hóa dân gian xứ Huế với thơ Tố Hữu." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 15.5 (1999): n. pag. Web. 29 Mar. 2023