Khoa, Phạm. " Văn hóa dân gian xứ Huế với thơ Tố Hữu" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 15 Number 5 (15 December 1999)