TỴ, Phạm Phú. Vấn đề người nông dân trong cách nhìn của Nam Cao. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 15, n. 5, dec. 1999. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3722>. Date accessed: 05 mar. 2024.