Tỵ, P. (1999). Vấn đề người nông dân trong cách nhìn của Nam Cao. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 15(5). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3722