Tỵ, P. 1999 Dec 15. Vấn đề người nông dân trong cách nhìn của Nam Cao. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 15:5