Tỵ, Phạm. " Vấn đề người nông dân trong cách nhìn của Nam Cao." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 15.5 (1999): n. pag. Web. 1 Apr. 2023