Tỵ, Phạm. " Vấn đề người nông dân trong cách nhìn của Nam Cao" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 15 Number 5 (15 December 1999)