BORISOVICH, Polyakov Alexey. Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 32, n. 1S, dec. 2016. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4398>. Date accessed: 31 jan. 2023.