Borisovich, P. (2016). Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 32(1S). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4398