Borisovich, P. 2016 Dec 28. Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 32:1S