Borisovich, Polyakov. " Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 32.1S (2016): n. pag. Web. 31 Jan. 2023