Borisovich, Polyakov. " Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 32 Number 1S (28 December 2016)