NGUYEN, Ben Chi. Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 32, n. 1S, dec. 2016. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4408>. Date accessed: 01 apr. 2023.