Nguyen, B. (2016). Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 32(1S). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4408