Nguyen, B. 2016 Dec 28. Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 32:1S