Nguyen, Ben. " Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 32.1S (2016): n. pag. Web. 1 Apr. 2023