Nguyen, Ben. " Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 32 Number 1S (28 December 2016)