CHÂU, Hoàng Thị. Vài suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ Việt Nam và việc thực hiện chính sách đó. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4433>. Date accessed: 28 nov. 2023.