Châu, H. (1988). Vài suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ Việt Nam và việc thực hiện chính sách đó. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 4(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4433