Châu, H. 1988 Dec 15. Vài suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ Việt Nam và việc thực hiện chính sách đó. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 4:4