Châu, Hoàng. " Vài suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ Việt Nam và việc thực hiện chính sách đó." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 10 Dec. 2023