Châu, Hoàng. " Vài suy nghĩ về chính sách ngôn ngữ Việt Nam và việc thực hiện chính sách đó" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 4 Number 4 (15 December 1988)