LÂM, Phạm Gia. Những truyền thống của L.Tônxtôi trong các tác phẩm viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Mikhain Sôlôkhốp. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4436>. Date accessed: 01 dec. 2023.