Lâm, P. 1988 Dec 15. Những truyền thống của L.Tônxtôi trong các tác phẩm viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Mikhain Sôlôkhốp. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 4:4