Lâm, Phạm. " Những truyền thống của L.Tônxtôi trong các tác phẩm viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Mikhain Sôlôkhốp." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 1 Dec. 2023