CH, Nguyễn Thị. Mấy nhận xét về việc xây dựng nhân vật trong truyện nôm bình dân. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4437>. Date accessed: 15 aug. 2022.