Ch, N. (1988). Mấy nhận xét về việc xây dựng nhân vật trong truyện nôm bình dân. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 4(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4437