Ch, Nguyễn. " Mấy nhận xét về việc xây dựng nhân vật trong truyện nôm bình dân." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 15 Aug. 2022