Ch, Nguyễn. " Mấy nhận xét về việc xây dựng nhân vật trong truyện nôm bình dân" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 4 Number 4 (15 December 1988)