NINH, Vũ Dương. Nhà kiến trúc vĩ đại của nước Cộng hòa Ấn độ. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4438>. Date accessed: 29 may 2023.