Ninh, V. (1988). Nhà kiến trúc vĩ đại của nước Cộng hòa Ấn độ. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 4(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4438