Ninh, V. 1988 Dec 15. Nhà kiến trúc vĩ đại của nước Cộng hòa Ấn độ. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 4:4