Ninh, Vũ. " Nhà kiến trúc vĩ đại của nước Cộng hòa Ấn độ." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 29 May. 2023