Ninh, Vũ. " Nhà kiến trúc vĩ đại của nước Cộng hòa Ấn độ" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 4 Number 4 (15 December 1988)