XUÂN, Đinh. Đường biên giới Việt - Lào với cuộc liên minh chiến đấu của hai dân tộc trong thời kỳ 1858-1930. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4439>. Date accessed: 01 dec. 2023.