Xuân, . (1988). Đường biên giới Việt - Lào với cuộc liên minh chiến đấu của hai dân tộc trong thời kỳ 1858-1930. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 4(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4439