Xuân, . 1988 Dec 15. Đường biên giới Việt - Lào với cuộc liên minh chiến đấu của hai dân tộc trong thời kỳ 1858-1930. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 4:4