Xuân, Đinh. " Đường biên giới Việt - Lào với cuộc liên minh chiến đấu của hai dân tộc trong thời kỳ 1858-1930." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 1 Dec. 2023