Xuân, Đinh. " Đường biên giới Việt - Lào với cuộc liên minh chiến đấu của hai dân tộc trong thời kỳ 1858-1930" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 4 Number 4 (15 December 1988)