LULEI, Wilfried. Mối quan hệ giữa chính quyền và những thay đổi kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Lào-Campuchia. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 4, n. 4, dec. 1988. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4440>. Date accessed: 13 apr. 2024.