Lulei, W. (1988). Mối quan hệ giữa chính quyền và những thay đổi kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Lào-Campuchia. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 4(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4440