Lulei, W. 1988 Dec 15. Mối quan hệ giữa chính quyền và những thay đổi kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Lào-Campuchia. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 4:4