Lulei, Wilfried. " Mối quan hệ giữa chính quyền và những thay đổi kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Lào-Campuchia." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 4.4 (1988): n. pag. Web. 13 Apr. 2024