Lulei, Wilfried. " Mối quan hệ giữa chính quyền và những thay đổi kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Lào-Campuchia" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 4 Number 4 (15 December 1988)