Tran, T. (2016). Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 32(1S). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4445